info@animapet.si tel: 00386 (1) 5009 672   |   fax: 00386 (1) 5009 673

Large Dog collar

Šifra: 150045


Vitalveto ovratnica za velike pse.
  • Za velike pse
  • Dolžina ovratnice: 70cm

Pošlji povpraševanje
Large dog collar

Dog collar je ovratnica za velike pse. Ovratnica je težka 42 g in dolga 70 cm. Psu se okoli vratu ohlapno pripne ena ovratnica. Odvečni del ovratnice se odreže. Ovratnice ni treba odstraniti med kopanjem živali. Če se na koži psa pojavijo simptomi draženja, je potrebno ovratnico odstraniti dokler simptomi ne izginejo. Če simptomi ne izzvenijo, se posvetujte z veterinarjem. Ne uporabljajte na psih, ki so mlajši od osmih tednov in lažji od 20 kg. Ovratnico se shranjuje pri sobni temperaturi, v originalni embalaži. Ovratnico se iz embalaže vzame tik pred uporabo. Izrabljeno ovratnico in embalažo je potrebno odstraniti po lokalnih predpisih. Preprečiti je potrebno, da z ovratnico ne pridejo v stik otroci. Preprečiti je potrebno stik s kožo – uporabljati zaščitne rokavice. Po uporabi je potrebno temeljito umiti roke. Za podrobnejše informacije o proizvodu kontaktirajte dobavitelja.

Vsebuje: diazinon (ISO).

Pozor: H312  Zdravju škodljivo v stiku s kožo. H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože. H373  Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti pri vdihavanju, zaužitju in v stiku s kožo. H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P101  Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P103  Pred uporabo preberite etiketo. P260  Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P272  Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P312  Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P314  Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P333 + P313  Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P363  Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. P391  Prestreči razlito tekočino. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dobavitelj/distributer:  Anima Pet d.o.o., ROCENSKA ULICA 31, 1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Tel:01 500 96 72                                                                                                                  Šifra artikla: 150045
Spletna stran uporablja piškotke. Stopnjo zasebnosti lahko po želji spremenite. - podrobnosti
© 2020 Anima Pet d.o.o., Vse pravice pridržane