info@animapet.si tel: 00386 (1) 5009 672   |   fax: 00386 (1) 5009 673

INSECTICIDE HABITAT/HOME VITALVETO

Šifra: 150296


Vitalveto sprej za prostor
  • Ne pušča madežev
  • Sredstvo za tretiranje nepralnega pohištva
  • Deluje proti bolham in klopom
  • Pakiranje: 500 ml

Pošlji povpraševanje
VITALVETO Sprej za prostor 500 ml PT 18 - Insekticidi. 
Deluje proti bolham in klopom.

Aktivna snov: permetrin 1,77 mg/g, S-metopren 0,0225 mg/g.
Sredstvo za tretiranje nepralnega pohištva in domačih tekstilnih izdelkov, kot so preproge, rogoznice, naslonjači. 

UPORABA: Po sesanju površine, ki jo je treba obdelati, se proizvod razprši z razdalje 30 cm. Upoštevajte priporočene odmerke. 1,3-sekundna razpršitev za obdelavo približno 1㎡ (2.1g/㎡). Najmanjši časovni presledek med dvema obdelavama je 6 mesecev. Preostalo učinkovanje, ki traja do 6 mesecev, se lahko zniža v primeru normalnega čiščenja (npr. sesanja preprog) ali povečane uporabe površin (npr. hoja, trenje ...). V primeru trajajoče okužbe uporabite alternativne izdelke, ki vsebujejo aktivne snovi z drugačnim načinom delovanja, da bi pri škodljivcih preprečili pojav odpornosti. Odporne
škodljivce je treba odstraniti iz ostale populacije. Če napadi škodljivcev kljub upoštevanju navodil na etiketi/- letaku ne prenehajo, se obrnite na strokovnjaka za zatiranje škodljivcev. Izdelka ne uporabljajte na mačkah in drugih živalih ali v košarah za mačke.

Proizvoda ne uporabljajte na mokrih pralnih površinah in tekstilu. Da bi se izognili izpustom v kanalizacijski sistem, pohištva ne brišite z mokrimi krpami, preprog ali rogoznic pa ne smete mokročistiti. Pred tretmajem odstranite vso hrano, krmo in pijačo. Proizvoda ne uporabljajte na površinah in v prostorih, kjer bi bil v bližini ali pa bi lahko prišel v stik s hrano, krmo in pijačo. Proizvod ne sme priti v stik z očmi. Po razprševanju zapustite prostor in eno uro pustite proizvod delovati, potem pa prostor prezračite. Pred uporabo odstranite ali pokrijte terarije, akvarije in kletke za živali. Pred razprševanjem izklopite zračni filter v akvariju. Pazite, da se mačke ne nahajajo v bližini obdelanih površin. Ker so mačke še posebej občutljive na permetrin, lahko izdelek pri njih povzroči hude neželene reakcije. Poskrbite, da so otroci in hišni ljubljenčki med tretiranjem varno
oddaljeni.Nevarno:
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.
EUH208 Vsebuje permetrin (ISO). Lahko povzroči alergijski odziv.
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo
nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko
storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
P391 Prestreči razlito tekočino.
P401 Hraniti pri temperaturi do 40℃.
P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50℃/122 F.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

Dobavitelj: Anima Pet d.o.o., Rocenska ulica 31, 1211 Ljubljana Šmartno, Slovenija, tel: 01 500 96 72

PRVA POMOČ:
Vdihavanje: Poškodovano osebo premestite na svež zrak in jo pustite počivati v polsedečem položaju. Če se pojavijo simptomi in/ali če je vdihovala večje količine, takoj poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Oči takoj izperite z obilo vode ter občasno dvignite zgornje in spodnje veke. Preverite in odstranite kontaktne leče, če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem z mlačno vodo vsaj 10 minut. Če se pojavi draženje ali poslabšanje vida, poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Odstranite kontaminirana oblačila in obutev. Kontaminirano kožo izperite z vodo. Če se pojavijo simptomi, se posvetujte s strokovnjakom za zastrupitve. Stik z usti: Usta izperite z vodo. Če se pojavijo simptomi in/ali v primeru, da je prišlo do stika ust z velikimi količinami proizvoda, se nemudoma posvetujte s strokovnjakom za zastrupitve. V primeru motnje zavesti poškodovani osebi ne dajajte tekočin in ne izzovite bruhanja; postavite jo v bočni položaj in takoj poiščite zdravniško pomoč. Piretroidi lahko povzročijo parestezijo (pekoč
občutek in skelenje kože brez draženja). Če simptomi vztrajajo, poiščite zdravniško pomoč.

SHRANJEVANJE:
Rok trajanja: 24 mesecev.
Ne shranjujte pri temperaturi, višji od 40℃. Ne
izpostavljajte ga neposredni sončni svetlobi. Zaščitite
ga pred zmrzaljo.

ODSTRANJEVANJE:
Neuporabljenega izdelka ne izpraznite na tla ter ga ne izpuščajte v vodotoke, cevi (umivalnik, stranišče,...) ali v kanalizacijo. Neuporabljen izdelek, njegovo embalažo in
vse druge odpadke zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Imetnik dovoljenja: Agrobiothers Laboratoire,
ZI Route des Platieres 71290 CUISERY Francija
Št. dovoljenja: EU-0021035-0000


Spletna stran uporablja piškotke. Stopnjo zasebnosti lahko po želji spremenite. - podrobnosti
© 2020 Anima Pet d.o.o., Vse pravice pridržane